Otpad

Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Sv. Lovreč vrši trgovačko društvo “USLUGA POREČ” d.o.o. za komunalne poslove, Mlinska 1, Poreč.

Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreč donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Lovreč. Službene novine 1/18.

Više podataka o prikupljanju, odvozu i zbrinjavanju otpada kao i podatke o informativno edukacijskim mjerama potražite na web stranici trgovačkog društva USLUGA POREČ d.o.o. www.usluga.hr
 

GOSPODARENJE OTPADOM

Divlja odlagališta

Odvojeno prikupljanje otpada, zeleni otoci

Otpad

Mobilno reciklažno dvorište