Ustanove

Sustav odgoja i obrazovanja obuhvaća predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, te smještaj učenika u domovima.

Mreža odgojnih i obrazovnih institucija pruža njegu, odgoj, zaštitu i čuvanje djece predškolske dobi i osigurava obavezno osnovno školovanje.

Na području općine, u naselju Sv. Lovreč, djeluje osnovna škola – O.Š. “JOAKIMA RAKOVCA”. Nastava je organizirana od I-VIII razreda i obuhvaća cca 150 učenika. U sklopu osnovne škole organizirana je i knjižnica s cca 3000 knjiga.

Škola je u građevinskom pogledu u dobrom objektu, a i prostorno omogućava kvalitetan rad. Škola ima sportsku dvoranu tako da je organizirana i nastava tjelesnog odgoja.

Na području općine nema srednje škole, te se učenici najčešće odlučuju za škole u Pazinu i Poreču, zbog blizine i organizacije prijevoza, dok manji dio odlazi u Pulu. Obzirom na postojanje samo dva fakulteta na istarskom području srednješkolci gravitiraju i drugim sveučilišnim sredinama. Takva organizacija srednješkolskog i visokoškolskog obrazovanja ostati će i u budućnosti.

Dječji vrtić organiziran je u sklopu osnovne škole i djeluje po programu dječjeg vrtića i predškolske ustanove “RADOST” čiji je osnivač Grad Poreč. Programom su obuhvaćena djeca od 3 godine do obvezne predškolske dobi u jednoj vrtićkoj skupini s cca 25-oro djece u poludnevnom i cjelodnevnom programu.

Prostor je dobar i u potpunosti odgovara potrebama. Međutim, program je organiziran za jednu dobnu skupinu, dok postoji potreba za cjelodnevnim programom u dvije dobne skupine.

Novom organizacijom mreže predškolskog odgoja, prijenosom osnivačkih prava na jedinice lokalne samouprave (gradove i općine), stvoreni su uvjeti da se predškolske ustanove osnuju i organiziraju na način koji će optimalno zadovoljiti potrebe i interese stanovništva.

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik