Statut

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Sv. Lovreč, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Sv. Lovreč, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Sv. Lovreč.
Statut Općine Sv. Lovreč objavljen je u Službenim novinama Istarske županije br. 7/09, a njegove kasnije izmjene i dopune u Službenim novinama Općine Sv. Lovreč br. 2/13, 4/13 i 4/14

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik