Pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • putem telefona na broj: 052/448-195
  • putem faksa na broj: 052/448-115
  • putem elektroničke pošte: greis.poropat@sveti-lovrec.hr
  • poštom na adresu: Gradski trg 4, 52448 Sveti Lovreč

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama: Greis Poropat, pročelnica JUO

Općina Sveti Lovreč ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacija korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koji su objavljeni u NN 12/14.

Izjava o pristupačnosti

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

 

 

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik