Broj: 2/2017


Kazalo:

Općinsko vijeće
1. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv.Lovreč 41
2. Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Sv.Lovreč 42
3. Odluka o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sv.Lovreč 44
4. Odluka o naknadi vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sv.Lovreč 45
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Općine Sv.Lovreč koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 46
6. II Izmjene i dopune programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv.Lovreč za 2017. godinu 47
7. Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovne škole 48
8. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova 49
9. Odluka o prihvaćanju Prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za provođenje usluga deratizacije i
dezinsekcije javnih površina, zaštite bilja i suzbijanje nepoželjne vegetacije 51
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Sv.Lovreč 52
11. Odluka o izradi Prostornog plana uređenja Općine Sv.Lovreč 53
12. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu 57
13. Odluka o provedbi jednostavne nabave 59
14. Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Općine Sv.Lovreč za razdoblje 2017.-2022. godine 66
15. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sv.Lovreč za 2017. godinu 68

Općinski načelnik
1. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv.Lovreč 92
2. Izmjene i dopune pravilnika o dužnosnicima i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv.Lovreč 93

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak