Broj: 1/2017


Kazalo:

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2016. godinu 3
2. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2016. godinu 3
3. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sv.Lovreč za 2017. godinu 17
4. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice
Pula 18
5. Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu „Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga“ 19
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Sv. Lovreč 19
7. Odluka o početku postupka prikupljanja ponuda za nabavu radova rekonstrukcije i izigradnje javne rasvjete (led
rasvjeta) 21
8. Odluka o početku postupka prikupljanja ponuda za nabavu radova na izgradnji javne rasvjete (naselja u mraku) 22
9. Odluka o odobravaju sredstava za sufinanciranje nabave kombi vozila za prijevoz učenika 24
10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 24
11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 25
12. Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju programa Općine Sv. Lovreč za 2016. godinu 26
13. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornoga plana Općine Sv. Lovreč i istočnog dijela Općine
Vrsar u dijelu Općine Sv. Lovreč 32
14. Izmjene i dopune programa raspolaganja nekretninama za 2017. godinu 37
15. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sv. Lovreč u rekonstrukciju Društvenog doma Sveti Lovreč 37
16. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća trgovačkog društva PAZENATIK d.o.o. 38
17. Odluka o pokriću gubitka trgovačkog društva PAZENATIK d.o.o. za 2016. godinu 39
18. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu 40

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak