Broj: 1/2016


Kazalo:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sv.Lovreč za 2015. godinu 3
2. Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza na dan 31.12.2015. 28
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč 29
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2015. godinu 29
5. Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč 30
6. Odluka o izradi Usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Sv. Lovreč sa Zakonom o prostornom uređenju
(Narodne novine br. 153/13) a u svrhu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja 31
7. Zaključak o prihvaćanju Zaključka Općinskog načelnika od dana 02.03. 2016. godine o prihvaćanju Izmijenjenog
Plana financijskog i operativnog restrukturiranja 35
8. Odluka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju 35
9. Odluka o usvajaju Izvješća o ostvarenju programa Općine Sv. Lovreč za 2015. godinu 36
10. Odluka o prihvaćanju prijeloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 44
11. Odluka o autotaksi prijevozu 44
12. Odluka o početku postupka prikupljanja ponuda za nabavu radova rekonstrukcija putova i asfaltiranja 50
13. Odluka o početku postupka prikupljanja ponuda za nabavu radova rekonstrukcije i iizgradnje javne rasvjete 51
14. Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 52

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak