Broj: 2/2015


Kazalo:

1. Odluka o pristupanju udruzi Lokalna akcijska grupa – LAG Središnja Istra 74
2. Izmjene i dopune programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv.Lovreč za 2015. godinu 75
3. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu 76
4. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje 77
5. Izjava o suglasnoti za provedbu ulaganja u proširenje groblja u Sv.Lovreču Pazenatičkom 78

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak